ÀREES DE PRÀCTICA

Oferim un assessorament multidisciplinari i de qualitat, gràcies als més de 20 anys d’experiència que ens avalen en el món Dret.

Els membres del despatx presenten una dilatada experiència, coneixent la normativa d’aplicació al nostre país, així com les jurisdiccions espanyola i francesa, on hem estat formats. Gràcies a la diversa pràctica i formació dels advocats que conformen el despatx, entre les experiències i coneixements de tots podem oferir un servei integral en totes les branques del dret, dins de les quals cada un de nosaltres tenim les nostres especialitzacions.

Defensa en el conjunt d’àmbits i àrees del dret civil, tant a nivell judicial com extrajudicial, assessorant als clients en aspectes propis de la contractació en general. Dret de successions. Dret de la responsabilitat civil, així com matèries lligades al dret d’assegurances. Dret immobiliari, arrendaments i propietat horitzontal. Dret bancari.

Procediments de família, tant de separacions, com de divorcis, així com mesures provisionals i provissionalíssimes. Redacció de convenis. Guàrdia i custòdia. Defensa dels interessos patrimonials, derivats de les crisis matrimonials.

Redacció de contractes de treball. Procediments d’acomiadaments i desistiments, tant a nivell judicial, com extrajudicial. Faltes i sancions. Procediments col·lectius. Assessorament en quant als drets i obligacions, tant dels empresaris com dels treballadors.

Planificació, constitució i seguiment de societats (societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, societats civils ampliacions de capital, fusió de societats, conversió de societats, liquidació de societats, dissolució de societats, estatuts socials, etc.) Contractació mercantil general (compravenda i subministres, distribució comercial, contractes de franquícia, condicions generals de contractació, etc.) Disseny d’estructures jurídiques i empresarials. Negociació i formalització d’acords societaris. Reestructuracions empresarials. Assessorament en venda i adquisició de negocis. Assistència en processos de negociació tant front creditors, com deutors. Assessorament entre la societat i els socis i possible responsabilitat dels administradors. Fallides.

Defensa dels drets fonamentals dels ciutadans, tant en el marc dels procediments ordinaris, com en el marc dels procediments especials previstos per la Constitució. Procediments per davant del Tribunal Constitucional.

Planificació fiscal i assessorament al client en relació a les obligacions tributàries i fiscals: IGI, IS, IRPF,… Fiscalitat internacional. Due Diligence tributàries, assistència i seguiment de procediments tributaris així com a inspeccions, recursos administratius contra resolucions de Tributs, procediments tributaris per davant de la Batllia.

Defensa en el conjunt d’àmbits i àrees del dret administratiu. Procediments per davant del Govern i comuns. Procediments d’immigració. Procediments per davant de la Caixa Andorra de la Seguretat Social. Dret de la funció pública. Sancions administratives. Concursos públics i concessions administratives.

Defensa i acusació en tots els àmbits del dret penal i en tot tipus de delictes. Constitució en querellants i actors civils. Defensa de la responsabilitat civil derivada del delicte.

Due diligence en matèria de blanqueig de capitals o valors i lluita contra el terrorisme, en matèria de control normatiu segons les àrees.

Redacció de projectes de lleis i reglaments. Assessorament a col·legis i corporacions professionals. Constitució i redacció d’estatuts.

Desplaçat dalt de tot